Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CHAMPIONS SPORT TOUR s.r.o.

(Dále jen „Všeobecné smluvní podmínky“ nebo „VSP“)

I. Smluvní vztah

 1. Účastníci smluvního vztahu jsou:

 

 1. CHAMPIONS SPORT TOUR s.r.o., provozovatel cestovní kanceláře, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl: Sro, vložka č. 120194/B, se sídlem Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, IČO: 50914910, (dále jen „Zadavatel“ nebo „CK“),
 2. Objednatel, kterým může být fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům. Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek je objednavatelem osoba, která s CK uzavřela Smlouvu o obstarání zájezdu nebo realizovala písemnou objednávku a / nebo osoba, v jejíž prospěch se smlouva uzavřela nebo písemná objednávka potvrdila, a / nebo osoba, na kterou se zájezd v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami převedl (dále jen „Objednatel“). (Spolu také jako „Smluvní strany“)

 

 1. Smluvní vztah mezi CK a Objednatelem vzniká na základě: a) desky uzavřené cestovní smlouvy (dále jen „Smlouva“), nebo b) potvrzení písemné / online individuální objednávky Objednatele na zájezd nebo služby, které jsou realizovány na vyžádání. Smlouva resp. Objednávka platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za nezletilou osobu podepisuje Smlouvu její zákonný zástupce. Pokud tuzemec objednává zájezd nebo služby pro cizozemce, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit už při objednávání zájezdu nebo služeb.

 

 1. Katalog nebo jiná písemná forma nabídky nebo doplňující informace, stejně jakož i tyto Všeobecné smluvní podmínky tvoří součást Smlouvy o obstarání zájezdu, pokud si Strany písemně nedohodnou jiné podmínky. CK si vyhrazuje právo uvést ve speciálních písemných nabídkách odlišné podmínky a specifikace, které mají přednost před těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

 

 1. Potvrzením písemné / online individuální objednávky Objednatele na zájezd nebo služby nebo podpisem cestovní smlouvy se CK zavazuje, že Objednateli obstará předem nabízenou kombinaci služeb cestovního ruchu (zájezd). Jakékoliv další služby nad rámec služeb uvedených v takové předem nabízené kombinaci služeb mohou být poskytnuty s nárokem CK na zaplacení těchto služeb Objednatelem.

 

 1. Potvrzením písemné / online individuální objednávky Objednatele na zájezd nebo služby nebo podpisem cestovní smlouvy se Objednatel zavazuje, že zaplatí sjednanou cenu zájezdu / služeb nebo její část. V případě, že Objednatel uzavírá Smlouvu ve prospěch dalších objednavatelů zájezdu uvedených na Smlouvě, potvrzuje podpisem Smlouvy, že disponuje písemným pověřením ostatních objednavatelů jednat jejich jménem, ​​s výslovným souhlasem na uzavření Smlouvy a poskytnutí jejich osobních údajů CK. Dále se Objednatel i jménem těchto osob zavazuje za splnění závazků vůči CK a současně se zavazuje bezodkladně odevzdat ostatním objednatelem zájezdu informace určené CK pro objednavatele zájezdu. Zaplacení části resp. celé ceny zájezdu je Objednatel povinen na výzvu CK prokazatelným způsobem doložit.

 

 1. Součástí smluvního vztahu se stávají pouze ty služby, které jsou dohodnuté písemně.

 

 1. Právo účasti na zájezdu vzniká Objednateli a dalším objednatelem uvedeným na Smlouvě zaplacením dohodnuté ceny zájezdu v plné výši a splněním ostatních podmínek poskytnutí služeb. Platným dokladem pro nástup Objednatele na zájezd je platně uzavřena Smlouva a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu.

II. Cenové a platební podmínky

 1. Ceny zájezdů a souvisejících služeb organizovaných CK jsou smluvními cenami sjednanými dohodou mezi CK a Objednatelem. Závazná a dohodnutá cena je uvedena na Smlouvě potvrzené CK. Nároky na slevy uplatňuje Objednatel před uzavřením Smlouvy. Slevy nelze uplatňovat dodatečně.
 2. Strany se dohodly, že CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu resp. služeb v případě, že dojde k:

 

 1. zvýšení dopravních nákladů včetně cen pohonných látek,
 2. zvýšení plateb spojených s dopravou,
 3. změně kurzu národní měny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 5%, pokud k tomuto zvýšení dojde do 21. dne před zahájením zájezdu.

 

 

 1. Pokud dojde ke změnám podle předchozího bodu do 21. dne před začátkem zájezdu, CK cenu zájezdu uvedenou ve Smlouvě jednostranně zvýší:
  1. o částku, o kterou se zvýší cena nebo platba dle odst. 2 písmene a) a b) tohoto článku oproti ceně služeb a plateb zahrnutých v ceně zájezdu,
  2. o částku odpovídající navýšení měnového kurzu národní měny použitého pro stanovení ceny zájezdu nad hodnotu 5% podle odst. 2 písmene c) tohoto článku.

 

 1. Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu resp. služeb je CK povinna Objednateli odeslat nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.

 

 1. Objednatel je povinen zaplatit CK sjednanou část ceny zájezdu, zpravidla ve výši 50% (včetně fakultativních resp. doplňkových služeb), při uzavření Smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zbývající část ceny zájezdu nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Stornopoplatky a uplatňované nároky na náhradu škody jsou splatné ihned.

 

 1. V případě uzavření smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 21 dní před zahájením zájezdu Objednatel uhradí sjednanou cenu zájezdu v plné výši již při podpisu Smlouvy.

 

 

 1. Ve výjimečných případech (opožděná objednávka, early booking apod.) A při prezentovaných akcích (first moment apod.) je cena zájezdu nebo služby splatná ihned jednou částkou.

 

 1. Při platbě Objednatele bankovním převodem hradí veškeré bankovní poplatky Objednatel, v opačném případě je CK oprávněná zbývající částku objednateli doúčtovat.

III. Práva a povinnosti Objednatele

 1. K právům Objednatele patří zejména

 

 1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
 2. právo vyžadovat od CK informace, které se týkají smluvně dohodnutých a zaplacených služeb,
 3. odstoupit od Smlouvy podle článku 7 těchto Všeobecných smluvních podmínek kdykoliv před zahájením čerpání služeb za podmínky uhrazení vypočítaného stornopoplatku,
 4. právo na reklamaci nedostatků a zároveň náležité vyřízení reklamace v souladu s článkem 6 těchto Všeobecných smluvních podmínek,
 5. právo na ochranu osobních údajů, které Objednatel uvádí ve Smlouvě a ostatních dokladech odevzdaných CK před nepovolanými osobami,
 6. právo písemně oznámit CK před zahájením zájezdu, že se místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Toto právo však může Objednatel uplatnit pouze ve lhůtě do 3 dnů před zahájením zájezdu. Uplynutím této lhůty mu toto právo zaniká. oznámení musí obsahovat vlastnoručně podepsané písemné prohlášení nového objednavatele, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou, s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a, že splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti na zájezdu. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává Objednatelem, který vstupuje do práv a povinností původního objednavatele, přičemž původní objednavatel a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK v souvislosti s touto změnou vzniknou. Nový objednavatel nemá nárok na zohlednění akcí, slev a pojištění, které byly spojeny výhradně s osobou původního objednatele nebo podmínkami speciálních akcí (věrnostní slevy, early booking apod.) CK má nárok na úhradu jakýchkoli nákladů, které jí v souvislosti se změnou Objednatele vzniknou.

2. K povinnostem Objednatele patří zejména:

 

 1. poskytnout CK součinnost potřebnou na řádné zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně uvést požadované údaje ve smlouvě včetně jakýchkoliv změn těchto údajů a předložit další nezbytné doklady dle požadavku CK,
 2. zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2 těchto Všeobecných smluvních podmínek a na výzvu CK zaplacení prokázat dokladem,
 3. bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené CK oznamovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu dohodnutých služeb,
 4. převzít od CK doklady potřebné k čerpání služeb (například lístky na fotbalový zápas) a řádně je zkontrolovat před zahájením zájezdu,
 5. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého Objednavatele během zájezdu, zajistit doprovod a dohled osobám, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
 6. řídit se pokyny CK, průvodce nebo jiného určeného zástupce CK a dodržovat dohodnutý program,
 7. dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb podle článku 6 těchto Všeobecných smluvních podmínek,
 8. počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních objednavatelů zájezdu, dodavatelů služeb nebo CK,
 9. zdržet se jednání a chování, které by mohlo ohrožovat, poškozovat nebo omezovat ostatní objednavatelů zájezdu,
 10. uhradit případnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku, ubytovacím nebo jiném zařízení, kde čerpal služby potvrzené dle smlouvy,
 11. Uhradit všechny náklady a škody vzniklé v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, že svým jednáním ohrozil nebo rušil průběh nebo program zájezdu, nebo závažným způsobem porušil právní předpisy, poškodil cizí majetek a práva ostatních objednavatelů zájezdu, dodavatelů služeb a CK,
 12. dostavit se na místo odjezdu ve stanoveném čase se všemi doklady, včetně zejména platného cestovního dokladu.

3. K povinnostem Objednatele – právnické osoby dále patří:

 1. pověřit oprávněného zástupce, se kterým CK bude komunikovat a který seznámí své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami,
 2. zajistit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti podle předchozího bodu 2, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejich nositelem může být pouze jednotlivý účastník,
 3. předat CK jmenný seznam účastníků podle předem dohodnutého termínu a se všemi požadovanými náležitostmi, u dětí do 15 let uvést úplný datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a jejich doprovod.
 4. V případech, že Objednatel zájezdu omezuje z jakéhokoliv důvodu během trvání zájezdu svým nevhodným nebo dohodnutým pravidlům odporujícím jednáním CK jako organizátora zájezdu, jeho zástupců, smluvních partnerů nebo jiných objednavatelů zájezdu (hrubým, nekulturním či hlučným chováním, nadměrným použitím alkoholu, omamných látek apod.), porušuje pokyny CK, narušuje plynulý časový průběh zájezdu či poškozuje cizí majetek, je takové jednání pokládáno za podstatné porušení podmínek Smlouvy a současně za poškozování ostatních objednatelů zájezdu a zástupce CK je oprávněn vyvodit vůči němu důsledky spočívající v neposkytnutí dalších služeb během zájezdu nebo i vyloučení z přepravy, případně z celého zájezdu. V případě, kdy dojde k vyloučení Objednavatele ze zájezdu je CK oprávněna jednostranně zrušit Smlouvu bez náhrady či jakéhokoliv nároku na odškodnění vyloučeného Objednatele za nevyužité služby.

IV. Práva a povinnosti CK

 1. CK je povinna:

 

 1. mít uzavřenou smlouvu o pojištění zájezdu pro případ jejího úpadku;
 2. před uzavřením Smlouvy informovat Objednatele o skutečnostech, které jsou jí známy a které mají vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu;
 3. nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout Objednateli písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro Objednatele důležité a které jsou jí známy, a to jejich zasláním na adresu Objednavatele uvedenou ve Smlouvě, nebo jiným způsobem dohodnutým s CK; tyto údaje jsou poskytovány pouze jednomu Objednateli ze Smlouvy a na jeho adresu uvedenou ve Smlouvě.
 1. CK není povinna vrátit cenu zájezdu, pokud se Objednatel nezúčastnil zájezdu např. v důsledku chybně uvedených údajů ve Smlouvě, pokud se nedostavil v určený termín na místo odletu nebo byl vrácen z celního pásma pro nedodržení pasových, celních, devizových a jiných předpisů.

 

 1. CK není povinna poskytnout Objednateli plnění a služby nad rámec předem písemně potvrzených a zaplacených služeb.

 

 1. CK je povinna předat Objednateli spolu se Smlouvou doklady týkající se pojištění insolventnosti CK i komplexního pojištění Objednavatele (jen v případě jeho uzavření prostřednictvím CK)

V. Změny dohodnutých služeb

 1. Pokud je CK nucena před začátkem zájezdu změnit podstatnou podmínku Smlouvy, navrhne Objednateli změnu Smlouvy. Pokud navrhovaná změna Smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí se v návrhu uvést nová cena. S výjimkou uvedenou v bodě 2 tohoto článku, má Objednatel právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí, nebo zda od Smlouvy odstoupí bez zaplacení stornopoplatků. Své rozhodnutí musí písemně oznámit CK ve lhůtě určené CK v návrhu změny. V případě, že Objednatel nedoručí CK v dané lhůtě písemně své odstoupení od smlouvy, platí, že se změnami souhlasí.

 

 1. V případě, že před zahájením zájezdu nebo po zahájení zájezdu dojde ke změně podstatné podmínky Smlouvy ze strany CK bez jejího zavinění, zejména, kromě jiného, ​​pokud pořadatel fotbalového zápasu změní termín konání zápasu, CK není povinna vrátit Objednateli již vynaložené náklady na dopravu, ubytování, pojištění a jiné náklady. V takovém případě jsou Smluvní strany povinné jednat o vzájemné dohodě a společně tak minimalizovat vznik dalších nezbytných nákladů.

 

 1. Pokud po začátku zájezdu CK neposkytne Objednateli služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu je nebude moci poskytnout, i když ji k tomu Smlouva zavázala, je povinna neprodleně učinit taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat.

 

 1. CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, pokud není možné z mimořádných důvodů zajistit původně dohodnutý program a služby. V těchto případech je CK povinná:
 1. odpovídajícím charakteru původních služeb, přičemž v případě zabezpečení služeb na minimálně stejné úrovni jsou všechny další nároky Objednatele vyloučeny nebo
 2. vrátit Objednateli zaplacenou cenu za neposkytnuté, resp. Náhradním plněním nekompenzované služby, nebo
 3. poskytnout Objednateli slevu ze zaplacené ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo za které nebylo poskytnuto náhradní plnění.
 1. V případě, že dojde k přeobsazení ubytovací kapacity (overbooking) ubytovacího zařízení, CK je povinna zajistit pro Objednatele náhradní ubytování minimálně stejné nebo vyšší kategorie a v podobné oblasti. Náhradní ubytování může být poskytnuto i na část pobytu.

 

 1. CK má právo na náhradu finančních prostředků za služby poskytnuté nad rámec služeb dohodnutých ve Smlouvě s Objednatelem a, které byly poskytnuty se souhlasem Objednatele během zájezdu.

 

 1. CK si vyhrazuje právo okamžitě zrušit zájezd v důsledku událostí, kterým není možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí nebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností (vis major) a, které znemožňují či zásadním způsobem omezují realizaci nebo dokončení zájezdu, bezpečnost Objednatele apod.

 

 1. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo z důvodu mimořádných událostí, kterým nebylo možné ani při vynaložení veškerého úsilí zabránit.

VI. Reklamační řízení a odpovědnost za škody

 1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně na nižší než původně dohodnuté úrovni, vzniká Objednateli nárok na odstranění chybně poskytované služby a právo na reklamaci.
 2. Objednatel je povinen uplatnit nárok na odstranění chybně poskytnuté služby neprodleně a to přímo na místě u dodavatele služby nebo u pověřeného zástupce CK tak, aby mohla být okamžitě sjednána náprava. Objednatel je povinen poskytovat CK maximální součinnost, aby bylo možné nedostatky co nejúčinnější odstranit a zabránilo se vzniku jakýmkoliv škodám nebo aby se jejich rozsah snížil.
 3. O uplatnění nároku na odstranění chybně poskytnuté služby je třeba udělat písemný záznam ve spolupráci se zástupcem cestovní kanceláře. Písemný záznam Objednatel předkládá při uplatnění práva na reklamaci.
 4. Své reklamační nároky musí objednatel uplatnit písemně v CK bezodkladně, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl zájezd skončit podle Smlouvy, jinak právo na reklamaci zaniká. K písemnému uplatnění svých práv Objednatel doloží písemný záznam uvedený v bodě 3 tohoto článku.
 5. Na všechny reklamace podané v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami je CK po prošetření povinna odpovědět písemnou formou a to nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.
 6. CK je zbavena odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jejích povinností při poskytování služeb nebo odstoupením od Smlouvy, pokud škodu nezavinila ona ani její smluvní partneři, a škoda byla způsobena Objednatelem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb nebo událostí, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, nebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností.
 7. CK nezodpovídá za úroveň těch služeb, které si objednatel sám objedná u třetích osob. Výše náhrady škody jako i všechny ostatní nároky související s leteckou dopravou, která je součástí poskytovaných služeb (ztráta, poškození, pozdní dodání zavazadel, zpoždění letadla, změna termínu letu apod.) se řídí příslušnými předpisy platnými pro leteckou dopravu.
 8. Každý Objednavatel je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, tranzitních, zdravotních, dopravních a dalších předpisů Slovenské republiky jako i předpisů, zákonů a zvyklostí země do které cestuje, resp. přes ni tranzituje. CK nenesen zodpovědnost za případné problémy vzniklé neudělením víza nebo chybnými úkony klienta.

VII. Odstoupení od smlouvy, zrušení zájezdu

 1. CK může před zahájením zájezdu od Smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvně dohodnutých povinností Objednatelem.
 2. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd před jeho zahájením, pokud by nebylo dosaženo minimální počet účastníků (výhrada minimálního počtu účastníků). Minimální počet účastníků je určen individuálně pro každý zájezd Smlouvou a / nebo v písemné nabídce zájezdu. Při nižším počtu přihlášených účastníků má CK právo zájezd zrušit, nejpozději však 10 dní před zahájením zájezdu, přičemž o této skutečnosti je povinna zaslat Objednateli oznámení nejpozději do 10 dnů před nástupem na zájezd nebo začátkem čerpání služeb.
 3. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jehož uskutečnění je ztíženo nebo nemožné v důsledku nepředvídatelných mimořádných událostí (např. válka, teroristický útok, povstání, zemětřesení, jiné živelné pohromy, šíření nakažlivé choroby, rozhodnutí státních orgánů apod., resp. pokud by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví nebo život objednavatelů), které nebylo možné při uzavírání Smlouvu předvídat a kterým nebylo možné zabránit. Objednatel má v takovém případě nárok na vrácení té části ceny, která neslouží na úhradu předem hrazených nákladů, jakým je například letecká doprava, rezervace ubytování nebo lístek na fotbalový zápas.
 4. CK je oprávněna zrušit zájezd iz jiných důvodů než těch uvedených v bodě 3 tohoto článku. V tomto případě je však CK oprávněna zrušit zájezd nejpozději 21 dní před plánovaným zahájením zájezdu, přičemž o této skutečnosti je povinna zaslat Objednateli oznámení nejpozději do 21 dnů před nástupem na zájezd nebo začátkem čerpání služeb.
 5. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před zahájením čerpání služeb:

 

 1. bez udání důvodu, nebo
 2. z důvodu podstatného porušení povinnosti CK vyplývajících ze Smlouvy
 3. pokud nedojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu podle čl. V. odst. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek,
 1. Oznámení o odstoupení od Smlouvy zašle Objednatel na adresu sídla CK doporučeně, případně doručí jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
 2. Pokud není důvodem odstoupení od Smlouvy podstatné porušení povinnosti CK stanovené Smlouvou, s výjimkou uvedenou v bodě 2 článku V., nebo pokud CK odstoupí od Smlouvy z důvodu porušení povinností Objednatelem, je Objednavatel povinen zaplatit CK stornopoplatek. Výška stornopoplatku je 100% z ceny objednaných služeb + pojistné / osoba. Tento stornopoplatek je Objednavatel povinen zaplatit i v případě pokud se nedostaví k odletu, odlet zmešká nebo je vyloučen ze zájezdu. Nárok na náhradu škody, přesahující výšku uhrazeného stornopoplatku, která vznikla CK odstoupením klienta od SMLUVNÍ není uhrazením stornopoplatku dotčena.
 3. V případě storna účasti na zájezdu jedné osoby ze dvou osob ve 2-lůžkovém pokoji musí odstupující osoba uhradit náhradu vzniklé škody ve výši příplatku za jednolůžkový pokoj, podobně to platí i při obsazování ubytování, jehož cena je kalkulována na pevně stanovený počet osob. V případě storna účasti na zájezdu jedné osoby resp. několika z několika uvedených na smlouvě se náhrada škody vypočítává v závislosti na zbývajícím složení osob resp. objednaných služeb ubytování.
 4. CK má právo odečíst stornopoplatek případně svůj nárok na náhradu škody + pojistné od složené zálohy nebo ze zaplacené ceny zájezdu.
 5. Žádost Objednatele o změnu termínu zájezdu nebo destinace / ubytovacího zařízení uvedeného v uzavřené Smlouvě, nezakládá důvod zbavení se povinnosti ze strany Objednatele zaplatit stornopoplatek za zrušení Smlouvou objednaného zájezdu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

VIII. Osobní údaje

 1. Objednatel, v souladu se zákonem č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů v platném znění, podpisem Smlouvy uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve Smlouvě s CK i ní určeným osobám, za účelem zabezpečování a poskytnutí smluvně dohodnutých služeb a pro plnění povinností uložených obecně závaznými právními předpisy a výše uvedeným zákonem, a to na dobu potřebnou k zajišťování práv a povinností, které vyplývají ze smluvních vztahů mezi Objednatelem a

CK, včetně zpřístupnění těchto údajů obchodním partnerům CK a přeshraničního toku osobních údajů do země pobytu resp. tranzitu výlučně za účelem zabezpečení smluvních služeb pro Objednatele. Odvolání souhlasu je možné po předchozí dohodě Objednatele s CK. Vyšší uvedené prohlášení a souhlas Objednatel uděluje i jménem ostatních objednatelů zájezdu, a to na základě plné moci resp. jejich písemného souhlasu, o kterém prohlašuje, že jím prokazatelně disponuje. Objednatel odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost údajů, které poskytl za účelem uzavření Smlouvy.

 

IX. Pojištění insolventnosti

 1. CK je v souladu se zákonem č. 281/2001 CFU o zájezdech, podmínkách podnikání cestovních kanceláří a cestovních agentur v platném znění povinna sjednat povinné smluvní pojištění zájezdu pro případ jejího úpadku (Pojištění insolventnosti). CK jako pojistník má uzavřenou smlouvu o pojištění zájezdu pro případ jejího úpadku s Europäische Reiseversicherung AG jako pojistitelem. Na základě této smlouvy vzniká Objednateli jako pojištěnému, na kterého se vztahuje uzavřená Smlouva právo na pojistné plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

 

 1. neposkytne Objednateli dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato součástí zájezdu,
 2. nevrátí Objednateli zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,
 3. nevrátí Objednateli rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že zájezd byl poskytnut zčásti.

 

 1. Kromě povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je Objednatel jako pojištěný povinen zejména:

 

 1. nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku škodné události písemně oznámit tuto skutečnost pojistiteli; písemná forma se nevyžaduje v případě čl. 9 odst. 1 písm. a),
 2. poskytnout pojistiteli potřebnou součinnost při zjišťování rozsahu a výšky svých nároků na pojistné plnění, zejména předložit pojistiteli Smlouvu a další doklady, které jsou rozhodující pro posouzení vzniku práva pojištěného na pojistné plnění a jeho výši, jakož i umožnit pojistiteli provést šetření, které je s tím spojené;
 3. zajistit vůči jinému právo na náhradu škody, či jiné obdobné právo

 

 1. Pokud Objednatel jako pojištěný poruší výše uvedené povinnosti, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah povinnosti pojistitele plnit.
 2. CK předá Objednateli současně se Smlouvou doklad, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění zájezdu s označením pojistitele, podmínek pojištění zájezdu a způsobu oznámení pojistné události.
 3. Podrobné znění Všeobecných pojistných podmínek pro povinné smluvní pojištění zájezdu pro případ úpadku cestovní kanceláře je Objednateli k dispozici na vyžádání od CK.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro účastníky zájezdů CK a jsou nedílnou součástí Smlouvy, pokud není CK stanoven či předem dohodnutý rozsah vzájemných práv a povinností jinak. tyto všeobecné smluvní podmínky platí od 1.9.2011.
 2. Objednávateľ svým podpisem cestovní smlouvy nebo doručené písemné individuální objednávky potvrzuje:

◦             že obdržel a také se v plném rozsahu seznámil s nabídkovým katalogem a případně zvláštním nabídkovým listem CK specifikujícím zájezd,

◦             že jsou mu známy tyto Všeobecné smluvní podmínky a souhlasí s nimi,

◦             že porozuměl všem v nich prezentovaným skutečnostem a podmínkám a bude je respektovat a dodržovat,

◦             není si vědom žádných omezení, které by mu bránily v řádné účasti na zájezdu a odpovídá za svou zdravotní připravenost na absolvování zájezdu a za splnění deklarovaných podmínek stanovených pro účast na konkrétním zájezdu.

 1. Objednavatel zároveň potvrzuje, že se všemi jemu známými a s cestovními souvisejícími skutečnostmi (ve smyslu výše uvedeného) seznámil i ostatních objednavatelů zájezdu, uvedených na smlouvě zájezdu, případně v písemné individuální objednávce a tito jej k jejich přihlášení na zájezd a k souhlasu se smluvními podmínkami písemně zmocnili.
 2. Případná neplatnost některých ustanovení Všeobecných smluvních podmínek a Smlouvy nemá vliv na jejich ostatní obsah.
 3. CK si vyhrazuje právo aktualizace a změn údajů a informací o službách, cenách a cestovních podmínkách v katalogu nebo ve zvláštním nabídkovém listu.
 4. CK nezodpovídá za obsah inzertních stran zveřejněných v katalogu a jiných materiálů, které CK vydává a poskytli jejich třetí osoby a zároveň neručí za správnost údajů uvedených v prospektech třetích osob, jejichž vydavatelem není a nemůže ovlivnit jejich obsah.
 5. Pokud se odlišuje vymezení zájezdu uvedené v katalogu od Smlouvy, má vždy přednost Smlouva.

 

V Bratislavě, dne 1.9.2011