Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu všechny procesy zpracovávání osobních údajů průběžně analyzujeme a zabezpečujeme jejich soulad s nařízením GDPR – nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které je závazné pro všechny členské státy Evropské unie, a dále se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o způsobu a podmínkách zpracovávání Vašich osobních údajů, i o Vašich právech, která jsou s tím spojená.

 

1. Jaké jsou naše kontaktní údaje?

Důvěra zákazníků je pro nás podstatná. Pokud byste proto z tohoto důvodu měli otázky s ohledem na zpracovávání Vašich osobních údajů, jsme Vám plně k dispozici.

Pro uplatnění všech a jakýchkoli Vašich práv týkajících se ochrany osobních údajů si Vám dovolujeme poskytnout naše kontaktní údaje:

Premier Sport Tour, s. r. o.
so sídlem Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 219 455
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I,
oddíl: Sro, vložka č.: 73743/B

Pokud máte otázku, na kterou v těchto podmínkách o ochraně osobních údajů nenajdete odpověď, nebo pokud si přejete k některému z těchto bodů podrobnější informace, nebo pokud máte zájem uplatnit jakékoli Vaše právo na ochranu osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat:

A) pro poštovní komunikaci prosím použijte následovné kontaktní údaje:

Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C
831 01 Bratislava

B) pro elektronickou komunikaci prosím použijte následovné kontaktní údaje:

e-mailový kontakt: Marek.vlha@futbaltour.sk

C) pro telefonickou komunikaci prosím použijte následovné kontaktní údaje:

telefonní kontakt: 0911 575 774

Další informace jsou zveřejněny na webových stránkách: www.hokejtour.cz

 

2. Kdo zodpovídá za plnění povinností?

Vzhledem ke skutečnosti, že nám předmětná povinnost nevyplývá z právní úpravy, nemáme určenou žádnou odpovědnou osobu v oblasti ochrany osobních údajů, přičemž všechny a jakékoli povinnosti a závazky si v této sféře plníme sami s nejvyšší odbornou péčí, na kterou se můžete spolehnout.

 

3. Jaký je rozsah, účel a právní základ zpracovávání osobních údajů?

Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu (zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, e-mailový kontakt), přičemž nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje).

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme za různými účely týkajícími se prodeje zboží a poskytování služeb v oblasti předmětu našeho podnikání, avšak pouze v minimálním rozsahu tak, aby byla dodržena zásada minimalizace účelu zpracovávání osobních údajů stanovená v GDPR, podle které provozovatel může osobní údaje získávat pouze na konkrétně určené, výslovně uvedené a legitimní účely.

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme zákonným způsobem, a to pouze v mezích právních základů, které jsou stanovené v článku 6 odst. 1 GDPR (zjednodušeně řečeno zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme pouze tehdy, pokud jde o jeden z těchto důvodů). V tomto případě zdůrazňujeme, že mezi předmětné právní základy, na základě kterých je možné zpracovávat Vaše osobní údaje, se zařazuje i poskytnutí souhlasu Vaší osoby se zpracováváním osobních údajů, avšak pouze v případě, že neexistuje jiný právní základ (tj. pokud je důvodem pro zpracovávání osobních údajů plnění smlouvy, a Vaše osobní údaje je tedy nezbytné zpracovávat proto, abychom Vám mohli řádně dodat zboží nebo poskytnout službu (např. zaslat Vám potvrzení objednávky na Váš e-mail, přiřadit Vaši platbu k objednávce, zaslat Vám zboží na Vámi uvedenou adresu), nevyžaduje se pro tento případ ještě i Váš zvláštní souhlas se zpracováváním osobních údajů).

Touto cestou si Vás dovolujeme informovat, že jako provozovatel zpracováváme pouze a výlučně Vaše následovné osobní údaje, a to pro tyto účely a na základě těchto právních základů:

a) Uzavírání a plnění smluv

Osobní údajeÚčelPrávní základ
Běžné osobní údaje, zejména:

 • Jméno, příjmení, titul
 • Adresa, bydliště
 • Datum narození
 • Druh a číslo dokladu totožnosti
 • Adresa přechodného pobytu
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Podpis
 • Číslo bankovního účtu
Uzavření smlouvy,možnost zpracování objednávky a řádného poskytnutí plnění smlouvy zákazníkovi, vystavení faktury, i možnost realizování úhrady ceny za plnění a její spárování s objednávkou.Dotčená osoba je smluvní stranou:článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR:

zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby vykonala opatření před uzavřením smlouvy.

Dotčená osoba není smluvní stranou:

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR:

dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováváním svých osobních údajů za jedním nebo více konkrétních účelů.

 

b) Přímý marketing – existující zákazníci

SeznamÚčelPrávní základ
Běžné osobní údaje, zejména:

 • Jméno, příjmení, titul
 • Adresa, bydliště
 • E-mailová adresa
Nabídka vlastního podobného zboží a služeb prostřednictvím elektronické pošty osobám, jejichž osobní údaje provozovatel získal v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb.Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR:zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby, která si vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li dotčenou osobu dítě (ve smyslu Recitálu 47 GDPR se zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu může považovat za oprávněný zájem provozovatele).

 

c) Nabídka zboží a služeb, marketing, soutěže atd.

SeznamÚčelPrávní základ
Běžné osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, titul
 • Adresa, bydliště
 • E-mailová adresa
Nabídka zboží a služeb prostřednictvím elektronické pošty v případech, které nespadají pod přímý marketing, informace o plánovaných akcích, prezentace reklamních a marketingových aktivit, zasílání novinek, rad, tipů a triků.Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR:zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby, která si vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li dotčenou osobu dítě (ve smyslu Recitálu 47 GDPR se zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu může považovat za oprávněný zájem provozovatele).

 

d) Cookies

SeznamÚčelPrávní základ
Běžné osobní údaje:Textový soubor, který webová lokalita ukládá v počítači nebo mobilním zařízení klienta při jejím prohlížení a obsahující údaje o aktivitě uživatele na webových stránkáchÚčel 1:Zapamatování si uživatelských nastavení, integrita zabezpečení webu.

Účel 2:

Lepší přizpůsobení reklam zájmům dotčených osob a funkcionalitě webových stránek, vytváření statistik.

Pro účel 1:Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR:

zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby, která si vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li dotčenou osobou dítě (oprávněným zájmem provozovatele je zájem zachovat co nejlepší funkcionalitu a ochranu webových stránek).

Pro účel 2:

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR:

dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováváním svých osobních údajů za jedním nebo více konkrétních účelů.

 

e) Zveřejnění fotografií a referencí na webových stránkách

SeznamÚčelPrávní základ
Běžné osobní údaje:

 • Obrazový záznam
 • Jméno, příjmení, titul
 • Údaje uvedené v referenci
Prezentace spokojenosti a názorů zákazníků se zbožím a službami provozovatele, podpora prodeje zboží a služeb, reklama a marketing.Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR:dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováváním svých osobních údajů za jedním nebo více konkrétních účelů.

 

4. Komu se Vaše osobní údaje poskytují?

Osobní údaje našich zákazníků chráníme, přičemž je nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám či subjektům, s výjimkou osob, které zabezpečují poskytnutí služby (hotely, letecké společnosti, sportovní kluby, zdravotní pojišťovny a jiné), vedení účetnictví naší společnosti, IT infrastrukturu, zasilatelské služby, webové nástroje, a z tohoto důvodu se častokrát považují nejen za „zprostředkovatele“, ale i příjemce ve smyslu GDPR. Výběr našich partnerů realizujeme mimo jiné i s ohledem na záruky jejich spolehlivosti a odborné péče při zpracovávání osobních údajů našich klientů, přičemž tyto subjekty jsou námi zavázané mlčenlivostí a povinností přijmout přiměřená technická a organizační opatření, aby zpracovávání osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a Zákona. V případě, že bude taková povinnost vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, mohou být Vaše osobní údaje poskytnutý i orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům.

 

5. Přenášíme Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii?

Provozovatel si Vás dovoluje informovat, že při zabezpečování plnění smlouvy, je-li předmětem plnění služba, která má být poskytnutá v třetí zemi, může dojít k přenosu Vašich osobních údajů mimo území Evropské unie do třetích zemí a mezinárodních organizací (Spojené státy americké, Švýcarská konfederace, Ukrajina, Ruská federace).

V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že ve smyslu GDPR se přenos osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii může mimo jiné uskutečnit, pokud Evropská komise rozhodla, že tato třetí země zaručuje přiměřenou úroveň ochrany. Podle tohoto rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (Adequacy decision) jsou Spojené státy americké i Švýcarská konfederace zeměmi poskytujícími přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. V případě neexistence takového rozhodnutí Evropské komise je mimo jiné přenos osobních údajů v souladu s GDPR pokud je (i) přenos nezbytný pro plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a provozovatelem nebo (ii) přenos je nezbytný pro uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené v zájmu dotčené osoby mezi provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou. V souladu s uvedeným právním základem dochází k přenosu Vašich osobních údajů na území Ukrajiny, Ruské federace, nebo jiné země, která nepodléhá rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

 

6. Po jakou dobu uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je to nezbytné pro účely, pro které se zpracovávají. Osobní údaje, které zpracováváme pro účely dodání služby zákazníkům na právním základě plnění smlouvy, uchováváme po dobu deseti (10) let. Ostatní osobní údaje, které zpracováváme pro jiné účely, uchováváme po dobu pěti (5) let, pokud v těchto podmínkách není uvedeno jinak. Stejně tak po dobu pěti (5) let uchováváme osobní údaje, které zpracováváme na právním základě Vašeho souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů zabezpečujeme jejich výmaz, případně anonymizaci, a to plně v souladu s GDPR.

 

7. Jaká jsou Vaše práva vůči nám v oblasti ochrany osobních údajů?

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývají vícerá práva, na která si Vás dovolujeme touto cestou upozornit, a to:

7.1 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, i právo na základní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů. Za tímto účelem je možné nás kontaktovat kdykoli, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“.

7.2 Právo na opravu, případně doplnění osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají, i právo na doplnění neúplných osobních údajů. Za tímto účelem je možné nás kontaktovat kdykoli, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“.

7.3 Právo na vymazání osobních údajů

Právo požadovat bezodkladné vymazání Vašich osobních údajů máte pouze v případě, kdy:

 • osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, k nimž se získávaly nebo jinak zpracovávaly,
 • odvoláte souhlas, na základě kterého se zpracovávání vykonává, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání,
 • vznesete vůči zpracovávání námitku a nepřevažují žádné oprávněné důvody na zpracovávání,
 • osobní údaje se zpracovávaly nezákonně,
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému podléháme,
 • osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“, přičemž následně posoudíme, zda ve Vašem případě neexistují výjimky, kdy není potřebné vymazat Vaše údaje i když je splněná některá z výše uvedených podmínek (např. je to potřebné pro uplatňování právních nároků).

7.4 Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Máte právo, abychom omezili zpracovávání Vašich údajů (tj. Vaše údaje pouze uchovávali, avšak jiným způsobem je nezpracovávali), pokud:

 • jste napadli správnost osobních údajů,
 • zpracovávání je protizákonné a Vy vznesete námitku proti vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití,
 • už nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracovávání, potřebujete je však Vy k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků,
 • vznesete námitku vůči zpracovávání.

Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“, přičemž následně posoudíme, zda ve Vašem případě neexistují výjimky, kdy je možné Vaše osobní údaje zpracovávat i jiným způsobem, nejen uchováváním.

7.5 Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů

Máte právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud je právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů (i) nezbytné splnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo (ii) zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje naše společnost nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody Vaší osoby, která si vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotčenou osobou dítě.

Pokud se Vaše údaje zpracovávají nebo budou zpracovávat pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů v rozsahu, v jakém s tímto přímým marketingem souvisí.

Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze tehdy, pokud bychom prokázali nezbytné oprávněné důvody ke zpracovávání, které by převažovaly nad zájmy, právy a svobodami nebo důvody k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

7.6 Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud se zpracovávání Vašich osobních údajů vykonává automatizovanými prostředky, a to na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje další osobě (provozovateli). Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“.

7.7 Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů

V neposlední řadě máte právo kdykoli odvolat Vámi udělený souhlas se zpracováváním osobních údajů, které se Vás týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založenou na souhlasu před jeho odvoláním. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“.

7.8 Právo podat stížnost orgánu dohledu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v případě, kdy máte za to, že došlo k porušení práv fyzických osob při zpracovávání Vašich osobních údajů nebo k porušení nařízení GDPR, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky. Vzor návrhu je uveřejněn na stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky www.dataprotection.gov.sk.

 

8. Máte povinnost poskytnout nám Vaše osobní údaje?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je v zásadě dobrovolné, avšak některé Vaše osobní údaje se vyžadují pro řádné plnění smlouvy (tj. pro řádné a včasné poskytnutí zboží a služby), a proto pokud k jejich poskytnutí nedojde, nebude z naší strany možné řádně plnit povinnosti související s poskytnutím služby.

 

9. Získáváme Vaše osobní údaje i z jiných zdrojů, než od Vás?

Ne, všechny osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí výslovně od Vás.

 

10. Cookies

Využíváme soubory cookies?

Abychom co nejvíce zlepšili naše služby a funkcionalitu našich webových stránek, využíváme soubory cookies.

Co jsou soubory cookies?

Jde o malé textové soubory, které jsou ukládané ve Vašem počítači nebo v mobilním zařízení a které obsahují informace o aktivitách uživatelů webových stránek, přičemž tyto informace jsou následně zpřístupněny serveru webových stránek při další návštěvě uživatele. Díky tomuto souboru si webová lokalita na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích.

Proč používáme soubory cookies?

Soubory cookies jsou užitečné mimo jiné:

 • k náležité funkčnosti webových stránek (např. aby bylo možné dokončit nákup zboží),
 • ke zjišťování, které webové stránky a funkce jsou Vámi nejpoužívanější, abychom mohli přizpůsobit fungování webových stránek Vaším požadavkům a zájmům,
 • zjistit, které reklamy jsou Vámi prohlížené nejčastěji, čímž se zamezí zobrazování reklam, o které zájem nemáte.

Kde používáme soubory cookies?

– Google Analytics
– Google Tag Manager
– Facebook
– Twitter
– Google+
– You Tube
– Livechat

Co soubory cookies ukládají?

– IP adresa
– typ prohlížeče
– rozlišení displeje
– jazyk prohlížeče

Jak soubory cookies kontrolovat?

Námi používané cookies je z hlediska jejich trvání možno rozdělit na dva (2) typy:

 • krátkodobé (tzv. session cookies), které zůstávají ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, dokud prohlížeč nezavřete,
 • dlouhodobé (tzv. persistent cookies), které zůstávají uložené i poté, co prohlížeč zavřete.

Dobu uložení souborů cookies je možno si přizpůsobit podle vlastních požadavků, nakolik závisí na nastavení samotného cookie a Vašeho prohlížeče. Nastavení Vašeho webového prohlížeče je ve smyslu § 55 odst. 5 Zákona o elektronických komunikacích považováno za Váš souhlas s používáním cookies na naší stránce.

Pokud se Vám cookies nezamlouvají, obtěžují Vás, nebo z nich máte obavy, můžete si je vypnout ve svém prohlížeči. Podrobnosti viz webové stránky aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim jejich ukládání znemožnili. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webové stránky manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

 

11. Jaká základní technická a organizační opatření jsme přijali na ochranu Vašich údajů?

Za účelem co nejvyšší ochrany Vašich osobních údajů jsme do procesů zpracovávání osobních údajů implementovali následovná zabezpečení a přijali tato technická a organizační opatření:

 • Máme vypracovanou interní dokumentaci týkající se zpracovávání osobních údajů a jejich ochrany, přičemž tato je plně v souladu s GDPR a Zákonem.
 • Všechny osoby, které mají na základě našeho pověření přístup k Vašim osobním údajům, jsme poučili a tyto osoby zpracovávají Vaše osobní údaje na základě našich pokynů, které jsou v souladu s GDPR.
 • Pravidelně přeškolujeme osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje na základě našeho pověření.
 • Realizujeme pravidelný monitoring právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Výběr našich partnerů realizujeme mimo jiné i s ohledem na záruky jejich spolehlivosti a odborné péče při zpracovávání osobních údajů našich klientů, přičemž tyto subjekty jsou námi zavázány mlčenlivostí a povinností přijmout přiměřená technická a organizační opatření, aby zpracovávání osobních údajů splňovalo požadavky GDPR.
 • Vaše osobní údaje se zpracovávají v osobních počítačích a noteboocích, které se nacházejí v uzamykatelných prostorách, přičemž přístup třetích osob do těchto prostor je omezen a monitorován.
 • Vstup do operačního systému jednotlivých osobních počítačů a notebooků je omezen a je podmíněn zadáním individuálního a jedinečného hesla. Při odchodu z pracoviště každá osoba zabezpečí odhlášení z operačního systému příslušného osobního počítače a notebooku a při odchodu tento zároveň i vypne a uzamkne vstupní dveře do prostor.
 • Využíváme cloudové softwarové řešení „cloud computing“, přičemž data se ukládají na software, který se nachází v datovém centru v Evropské unii, které je provozované soukromým provozovatelem cloudových služeb, přičemž s tímto poskytovatelem je uzavřena smlouva, v rámci níž jsou upravena základní práva a povinnosti poskytovatele. Před uzavřením smlouvy byly ověřeny zkušenosti, pověst, specializace a sídlo poskytovatele, solventnost, spolehlivost, vlastnictví a kapitálová přiměřenost poskytovatele, potenciální konflikt zájmů, riziko zneužití uchovávaných informací, přesné místo, kde se nacházejí servery, fyzická a elektronická bezpečnost serverů a datového centra.
 • Všechny stránky a aplikace, na kterých se uchovávají Vaše osobní údaje, jsou chráněny heslem a šifrováním.
 • Osobní počítače a notebooky, v kterých se nacházejí elektronická data informačního systému, jsou vybaveny výlučně legálním a schváleným softwarem zabezpečujícím ochranu před viry a spyware, resp. jinými případnými útoky počítačových hackerů. Rozsah přístupu a způsob přidělování hesel, pravidelných změn a aktualizací hesel upravuje interní směrnice. Nejdůležitější dokumenty, resp. soubory, které se nacházejí v informačních systémech, jsou taktéž zaheslovány heslem, které vytvořil a kterým disponuje pouze autor dokumentu, případně jiné oprávněné osoby, zejména osoby, kterým je dokument určen.
 • Likvidaci dokumentů v tištěné podobě zabezpečujeme pomocí zařízení pro skartování listin takovým způsobem, že zlikvidované dokumenty a složky není možné zrekonstruovat pro opětovné použití jakýmkoli způsobem, a to v pravidelných intervalech.
 • Likvidaci elektronických dokumentů a dat zabezpečujeme takovým způsobem, že uvedené dokumenty a data se trvale a nenávratně odstraní z hard disku serverového počítače.

 

12. Realizujeme automatizované rozhodování včetně profilování?

Nevydáváme žádná rozhodnutí, která by byla založena výlučně na automatizovaném zpracovávání, a to včetně profilování, a která by měla právní účinky, které by se Vás týkaly nebo by Vás podobně významně ovlivňovaly.

 

13. Jaké jsou další související informace?

Tyto podmínky o ochraně osobních údajů se mohou příležitostně změnit, Vaše práva, která zaručují tyto podmínky, však nebudeme omezovat bez Vašeho výslovného souhlasu. Všechny změny podmínek ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. O případných významných změnách podmínek ochrany osobních údajů budou uživatelé předem informováni (týká se i informování prostřednictvím e-mailu v obzvlášť závažných případech).

Tyto podmínky vstupují v platnost od 25. 5. 2018.